ÁSZF

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

DS ONLINE NETWORK Kft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

1.   Általános rendelkezések

2.   Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató

2.1.        Általános üzemeltetői adatok

2.2.        Tárhely szolgáltató adatai

3.   Panaszügyintézés

(a 1997. évi CLV. törvény alapján)

3.1.        Panaszügyintézés

4.   Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről

4.1.        Általános rendelkezések

4.2.        Az ÁSZF hatálya és közzététel

4.2.1.          Az ÁSZF hatálya

4.2.2.          Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya

4.2.3.          Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.2.4.          Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

4.2.5.          Termékkategóriák

4.3.        A megrendelés menete

4.3.1.          Regisztráció menete

4.3.2.          A – személyes – Fiók használata

4.4.        A megrendelések feldolgozása

4.5.        A megrendelt termék vételárának megfizetése

4.6.        Árak és a számla

Árak:

4.7.        Házhoz szállítás, információk

4.7.1.          Házhoz szállítás díjszabása

4.7.2.          Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

5.   A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás és az elállás

5.1.        Kellékszavatosság

5.2.        Termékszavatosság

5.3.        Jótállás

5.4.        Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

4.4.1. Elállási nyilatkozatminta letöltésének és megküldésének módja, a termék visszaküldése

6.   Adatkezelés

6.1.        Statisztikai adatok

6.2.        Cookie-k (sütik)

6.3.        Megrendelés adatai

7.   Jogorvoslat lehetősége

8.   Egyéb rendelkezések, információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Általános rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a

Név: DS ONLINE NETWORK Kft                      

            Székhely: 2220 Vecsés, Külső Gyáli út 18.                                        

            Cégjegyzékszám: 13 09 149579                                    

            Adószám: 23487857-2-13                                            

            Számavezető bank/Bankszámlaszám: 10700622-66767217-51100005          

            Képviseli: Dobozi János                                      

            (továbbiakban: Eladó),

 

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló, (továbbiakban Fogyasztó együtt, mint Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu  domain nevek alatt üzemelő webáruház rendszereket az Eladó üzemelteti.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

 

2.       Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató

 

 

2.1.    Általános üzemeltetői adatok

 

Cégnév: DS ONLINE NETWORK Kft

Székhely: 2220 Vecsés, Külső Gyáli út 18.

Adószám: 23487857-2-13

Cégjegyzék szám: 13 09 149579

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-60118/2016.

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Létrejött szerződés(ek) nyelve: Magyar

Elektronikus levelezési cím: info@microstore.hu

Telefonos elérhetőség: 06 30 408 0352

Szállítási partner, partnerek megnevezése: P D S Hungary Kft.

Személyes átvételei lehetőség: 2220 Vecsés, Telepi út 22.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: Hétfőtől péntekig 09:00-tól 18:00-ig

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 24-48 óra

Webáruház domain: www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu

2.2.    Tárhely szolgáltató adatai

 

Tárhely szolgáltató cégnév: DS ONLINE NETWORK Kft                    

Tárhely szolgáltató székhely / cím: 2220 Vecsés, Külső Gyáli út 18.

Tárhely szolgáltató e-mail cím: info@microstore.hu            

 

 

 

3.       Panaszügyintézés

(a 1997. évi CLV. törvény alapján)

 

3.1.    Panaszügyintézés

 

Panaszügyintézés preferált helye:

-          e-mail formában az info@microstore.hu központi e-mail címen,

-          telefonon az 06 30 408 0352  telefonszámon,

-          levélben, a 2220 Vecsés, Telepi út 22. címen,

-          a 2220 Vecsés, Telepi út 22. cím alatt található üzlethelyiségben.

 

Panaszügyintézés preferált módja:

-          e-mail formában az info@microstore.hu központi e-mail címen,

-          levélben, a 2220 Vecsés, Telepi út 22. címen,

-          személyesen a 2220 Vecsés, Telepi út 22. cím alatt található üzlethelyiségben.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy panaszát, vagy észrevételét a saját érdekében minden esetben, írásban, elektronikus formában – a jelen pontban megadott elérhetőségek bármelyikére címezve – küldje el részünkre. Az elektronikus levelezés előnye, hogy bármikor visszakereshető – a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt tárolási határidő(k) betartása mellett  -.

 

Az Eladó kijelenti, hogy eljárása során elkötelezett a panaszok békés- és mindkét fél számára megnyugtató kezelése mellett!

 

 

A panaszügyintézés menete:

 

A szóbeli panaszát azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

 

-          személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk,

-          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

 

 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 

-           a fogyasztó neve, lakcíme,

-          a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-          a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-          a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-          a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

-          a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontunkat minden esetben indokoljuk.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

 

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre, úgy panasza esetén, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


Az Eladót, a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli!

 

 

 

A békéltető testület előtti eljárás:

 

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testület eljárása tehát a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Illetékes békéltető testület:        minden esetben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület

Békéltető testület elérhetőség:   elérhetőségek az alábbi linkre kattintva érhetők el;

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

 

Az európai uniós online vitarendezési platform:

 

 

Az európai uniós online vitarendezési platform elérhetősége;

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Az európai uniós online vitarendezési platform, az Európai Bizottság által létrehozott olyan honlap, mely 2016. február 15-től fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló fogyasztói jogvita esetére nyújt alternatív vitarendezési megoldást. Online adásvétel vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerződésből fakadó jogvita esetén ez egy lehetőség, hogy a felek nézeteltéréseiket gyors, hatékony és költségkímélő módon rendezzék.

 

Gyakorlatilag minden webáruházon keresztüli vásárlás esetén igénybe vehető. Fontos ismérv ugyanakkor, hogy csak határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség a platform használatára. Ha adott esetben azonban mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe.

 

A Fogyasztónak elsőként közvetlenül a kereskedővel kell megkísérelni a vitás kérdés rendezését. Ennek sikertelensége esetén lehet a panaszt benyújtani, melyet az online vitarendezési platform továbbít a kereskedőnek. Az érintett feleknek ezután meg kell egyezniük a jogvitában eljáró alternatív vitarendezési fórumról. Amennyiben 30 napon belül nem sikerül ebben megegyezni, vagy ha a platform a benyújtott adatok alapján nem tud egy hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, úgy a panasz nem kerül további feldolgozásra. Ebben az esetben a panaszos fél előtt természetesen nyitva van a “hagyományos” jogérvényesítés lehetősége, azaz fordulhat bírósághoz vagy egyéb hatósághoz az adott ország nemzeti joga alapján.

 

Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

 

Főszabály szerint a felek megegyezésén alapul, hogy melyik fórum jár el az ügyben, ugyanakkor magyar kereskedők kötelesek együttműködni a Budapesti Békéltető Testülettel. Tehát ha egy másik tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó ezt kéri, akkor a magyar kereskedő nem utasíthatja el a Budapesti Békéltető Testület eljárását.

 

Az alternatív vitarendezési eljárás zárulhat a felek közötti kötelező erővel bíró egyezséggel. Ha a felek nem tudtak megegyezni, de a kereskedő aláveti magát a fórumnak, akkor a fórum kötelezést tartalmazó határozatot hozhat. Alávetés hiányában a fórum ajánlást tehet, amely ugyan nem rendelkezik kötőerővel, de ha a kereskedő nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza a vállalkozás adatait, az ügy leírását valamint az ajánlást.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. Egyéb tagállamok vitarendezési fórumában az eljárási díj eltérő lehet, ezért érdemes még a fórum kiválasztása előtt érdeklődni a költségekről.

 

Az eljárás a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított legfeljebb 90 napig tarthat.

 

Fontos, hogy az online vitarendezési platform igénybevétele nem érinti az érintettek jogszabályban meghatározott igényérvényesítési jogait, így például a bírósági úton történő jogérvényesítést.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el.

 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

 

Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

 

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,

-          amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és

-          amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.

 

Tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő vagy agresszív.

 

A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az Fttv. 1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen.

 

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (Fttv. 6. §)

 

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely

-          figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait - az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és

-          ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás).

 

Az Fttv. 7.  § alkalmazásában

-          az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában,

-          kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben, illetve

-          az 1. § (4) bekezdésének a)-d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi rendelkezésekben

-          meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős.

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

 

A vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

 

 

 

 

4.       Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről

 

4.1.    Általános rendelkezések

 

Az Eladó a webáruházának Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4.2.    Az ÁSZF hatálya és közzététel

4.2.1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF annak a www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu

weboldalakon történő közzétételkor lép hatályba.

A hatályos ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat az Eladó webáruháza biztosítja.

 

 

4.2.2. Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya


Az Eladó webáruháza által biztosított adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről, a nap 24 órájában elérhető.

 

 

4.2.3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

Informatikai-, híradástechnikai-, szórakoztató elektronikai, fotó, videó-, mobilkommunikációs-, irodatechnikai-  számítástechnikai eszközök, játék/RC, konzol, Apple termékek, háztartási gép, motoralkatrész, Mul-T-Lock termékek, motorolajok, hardverek és szoftverek kereskedelme.

 

A megjelenített termékek a webáruházban kizárólag on-line, utánvétes vagy előre utalásos kiszállítással, személyes átvétellel rendelhetőek meg.

 

4.2.4. Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai


Az adott áru megrendelés leadásának időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül a Vásárló eljuttatja az Eladóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk (maximum a megrendelés leadásától számított 48 órán belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, úgy a Vásárlónak és az Eladónak, a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, vagyis a szerződés megkötésének elmaradása nem kérhető rajta számon. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés összesítő azaz megerősítő e-mail nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással (visszaigazoló e-mail). A "Kapcsolat" menüpontban – elérhető az alábbi 
https://www.microstore.hu/index.php?route=information/contact

https://www.wlan-ok.hu/index.php?route=information/contact

linkeken - a Vásárló megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti jótállási-, szavatossági- igényét, elállási szándékát, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy konkrét megrendelésről, a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése az interneten – ún. „kattintással” - ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Eladó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, fokozott biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Áruházunkban az elektronikus szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz nyelve a magyar. Tehát a szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A képek helyenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérően nézhetnek ki és eltérő tulajdonsággal rendelkezhetnek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását, így az ebből fakadó esetleges félreértésékért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja magának. Az esetleges elírásokból, téves adatokból és egyéb információkból eredő bárminemű károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

 

4.2.5. Termékkategóriák

 

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak

www.microstore.hu

 

·         Informatika

o    Adattároló lemez

§  Blu-ray

§  CD

§  DVD

§  Hajlékonylemez

§  Tartók / Tokok

o    Alaplap

§  AMD

§  Intel

§  Szerver

o    Billentyűzet

§  Vezeték nélküli billentyűzet

§  Vezetékes billentyűzet

o    Billentyűzet + egér szett

§  Vezeték nélküli

§  Vezetékes

o    Digitalizáló

§  Digitalizáló tábla

§  Videókonverter

o    Egér / Egérpad

§  Egérpad

§  Hanyattegér (Trackball)

§  Pozícionáló

§  Vezeték nélküli egér

§  Vezetékes egér

o    Garancia kiterjesztés

o    Hálózati eszköz

§  Access point

§  Bluetooth adapter

§  Hálózati adattároló / NAS

§  Hálózati kártya / adapter

§  Kiegészítők

§  Média konverter

§  Modem

§  Optikai modul

§  Patch panel

§  Powerline

§  Printszerver

§  Range extender

§  Router

§  Routerboard

§  Switch

§  Szekrények és tartozékaik

§  Tűzfal

§  Wifi antenna

o    Hangkártya

o    Hangszóró / Headset

§  Hangszóró

§  Mikrofon

§  Mikrofonos fejhallgató

o    Ház

§  Modding

§  Táp nélkül

§  Táppal

o    Hűtés

§  Chipset hűtés

§  Hővezető paszta / lap

§  Memória hűtés

§  Merevlemez hűtés

§  Processzor hűtés

§  Rendszer hűtés

§  VGA hűtés

§  Víz- és egyéb hűtés

o    Játékvezérlő

§  Gamepad

§  Joystick (Botkormány)

§  Kormány

§  Virtuális valóság VR

o    Kábelek / Átalakítók

§  Antenna

§  Audio

§  Firewire

§  HDMI / DVI / D-Sub / DP

§  Jelerősítő

§  KVM switch

§  Optikai / Toslink (Audio)

§  PS/2

§  SATA / eSATA / IDE

§  Soros / Párhuzamos

§  Táp

§  Telefon

§  USB

§  UTP / FTP / Optika

§  Video (analóg)

o    Kártyaolvasó

o    Kellékanyag

§  Egyéb kiegészítő

§  Forrasztási eszközök, komponensek

§  Műszerek

§  Szerelési kellék

o    Komplett PC

§  Barebone

§  Mini PC

§  PC

§  Szerver

o    Memória

§  DDR

§  DDR2

§  DDR3

§  DDR4

§  Notebook

§  SD

§  Szerver

o    Memóriakártya

§  Compact Flash (CF)

§  Memory Stick (MS)

§  Micro SD

§  SD / SDHC / SDXC

o    Merevlemez

§  Beépítő keret

§  Belső (HDD)

§  Belső (SSD)

§  Külső

§  Külső ház / tok

§  Mobil rack / dokkoló

§  Szalagos tároló

§  Szerver

o    Monitor

o    Monitor tartozékok

o    Notebook

§  Netbook

§  Notebook

§  Ultrabook

o    Notebook tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Billentyűzet

§  Dokkoló / Port replikátor

§  Egyéb

§  Garancia kiterjesztés

§  Hűtés / Tartó

§  Táska

§  Védelem

o    Optikai meghajtó

§  Belső

§  Floppy

§  Külső

o    Pendrive

o    Port adapter

§  Firewire

§  IDE, SATA, RAID vezérlő

§  Nyomtató

§  PCI / PCI Express

§  PCMCIA / ExpressCard

§  Soros / Párhuzamos

§  USB

o    Processzor

§  AMD

§  Intel

§  Szerver

o    Szerverek és tartozékaik

§  Dell

§  Fujitsu

§  HP

§  IBM / Lenovo

§  Intel

§  QNAP

§  Egyéb alkatrészek

o    Tablet / Táblagép

o    Tablet tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Állvány

§  Billentyűzet

§  Dokkoló

§  Egyéb

§  Fólia

§  Kábel

§  Táska / Tok

§  Tok / Billentyűzet

o    Tápegység

§  Szünetmentes

§  Tápegység

o    TV tuner

o    USB kiegészítők

o    Védelmi eszköz

o    Videokártya

§  AMD (ATI)

§  Egyéb

§  nVidia

o    Webkamera

o    Turi

·         Szórakoztató elektronika

o    Autós eszközök

§  Autó akkumulátor

§  Fejegység

§  FM transzmitter

§  Gépjármű akkumulátor töltő

§  Inverter

§  Kiegészítő, tartozék

§  Kompresszor

§  Szivargyújtós töltő

§  Tolatóradar / Rögzítőeszköz

o    Blu-ray lejátszó

o    CD/DVD lejátszó, felvevő

o    Diktafon

o    Discman / Walkman

o    E-book olvasó / tartozék

§  E-book olvasó

§  Tartozék

o    Egyéb termékek

o    Erősítő

o    Fej- / Fülhallgató

§  Fejhallgató

§  Fülhallgató

o    Hang- és fénytechnika

o    Hangfal

o    Hangszórók és tartozékok

o    Házimozi

o    Hifi rendszer

o    Hordozható zenelejátszó

o    Kiegészítők

§  3D szemüveg

§  Adapter

§  Fali konzol / tartó

§  Kellékek

§  Távirányító

o    Médialejátszó

o    Mikrofon

o    Motoros eszközök

§  Motor akkumulátor

o    MP3/MP4 lejátszó

o    Projektor

§  Készülék

§  Vászon / tartozékok

o    Rádió

o    Rádiós óra

o    Televízió

§  LCD / LED TV

§  Plazma TV

o    TV antenna / Digitális vevő

·         Fotó/Videó

o    Akkumulátor / Töltő

§  Egyedi akkumulátor

§  Elem akkumulátor

§  Töltő

o    Állvány és tartozékai

§  Állvány

§  Tartozék

o    Digitális képkeret

o    Egyéb kellékek

o    Elem

o    Fényképalbum / Képkeret / Hógömb

o    Fényképezőgép

§  Kompakt

§  Tükörreflexes (DSLR)

o    Fotópapír

o    LCD tartozék

o    Markolat

o    Objektív

o    Objektív tartozék

§  Objektívsapka / Napellenző

§  Szűrő

o    Táska

§  Fényképezőgép táska

§  Tartozék / felszerelés táska

§  Videókamera táska

o    Távcső / Teleszkóp

§  Távcső

§  Teleszkóp

o    Távkioldó

o    Tisztítószer

o    Vaku és tartozékai

§  Tartozék

§  Vaku

o    Videókamera

§  Akciókamera, sportkamera

§  Autós, menetrögzítő kamera

§  Kompakt

§  Professzionális

§  Speciális

o    Vízalatti tok

·         Mobilkommunikáció

o    Adó-vevő

o    Mobiltelefon

o    Mobiltelefon alkatrész

§  Antenna

§  Billentyűzet fólia

§  Csatlakozó

§  Egyéb

§  Előlap / Hátlap / Keret

§  Flex fólia

§  Gomb / Gombsor

§  Hangszóró

§  Kamera

§  Kijelző / Érintőpanel

§  Mechanikus alkatrész

§  Mikrofon

§  Panel / Alaplap

o    Mobiltelefon tartozék

§  Akkumulátor

§  Headset

§  Tok

§  Töltő

o    Navigáció / GPS

o    Navigációs tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Egyéb

§  Szoftver

§  Tartó

§  Tok

o    Okostelefon / PDA

§  Okostelefon

§  PDA

o    Okostelefon / PDA tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Autós kiegészítő

§  Dummy

§  Egyéb okos termékek

§  Kábel, egyéb

§  Kijelzővédő / Fólia

§  Okosóra

§  Power bank

§  Telefondísz

§  Tok

·         Irodatechnika

o    Bélyegző

o    Biztonságtechnika

§  Akkumulátor

§  Beléptető rendszer

§  Biztonsági kamera

§  Csavar, dübel

§  Füst- és Tűzjelzők

§  Hang- és fényjelző

§  Kábel, bilincs, csatlakozó

§  Kapuautomatizálás

§  Kaputelefon

§  Kiegészítők

§  Mozgásérzékelők

§  Riasztórendszer

§  Szerelési anyagok

§  Tápegység

§  Transzformátor

§  Vezérlők / Központi egységek

o    Csomagolás / Postázás

§  Boríték, tasak

§  Csomagolóeszköz

o    Fax és tartozékai

o    Feliratozógép

o    Füzet

o    Iratrendezés / Archiválás

o    Irodabútor

o    Irodai kiegészítők

o    Irodai kisgép

o    Irodaszer

o    Irodatechnika

o    Iskolaszer

o    Javítás / Ragasztás

o    Kellékanyag

o    Konyhai eszközök

o    Kreatív termékek, matricák

o    Nyomtató / Multifunkciós

§  3D nyomtató

§  Lézernyomtató

§  Mátrixnyomtató / Címkenyomtató

§  Multifunkciós

§  Szerviz / Garancia

§  Tartozék

§  Tintasugaras

o    Nyomtató kellékanyag

§  3D kellékanyag

§  Dob

§  Festékhenger / Árazóhenger

§  Festékszalag

§  Patron utántöltő

§  Tintapatron

§  Toner

§  Toner / Patron chip

§  Tonerpor

o    Papír termékek / fóliák

o    Prezentációs eszközök

o    Számítástechnikai kiegészítők

o    Szkenner

o    Telefon és tartozékai

§  Voip

§  Vonalas

o    Tisztítószer

o    Világítástechnika

§  Izzók, led szalagok

§  Lámpák, falikarok

o    Vonalkód olvasó

o    Írószer

o    Üzemeltetés

o    Mosószer

§  Folteltávolító spray

§  Folyékony mosószerek

§  Háztartási termékek

§  Kiegészítők

§  Mosóporok

§  Öblítők

§  Textilfrissítők

·         Játék/RC

o    Egyéb játékok

o    RC

·         Konzol

o    Microsoft

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Nintendo

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Sony

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Egyéb

·         Szoftver

o    Alkalmazás

o    Biztonsági szoftver

o    Játékszoftver

o    Operációs rendszer

·         Apple

o    Adattároló

o    Apple tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Alkatrész

§  Autós kiegészítő

§  Egyéb tartozék

§  Kábelek

§  Kijelzővédő / Fólia

§  Táska / Tok

o    AppleCare

o    iPad

o    iPhone

o    iPod

o    Mac

o    Watch

·         Háztartási gép

o    Egyéb kisgépek

o    Érzékelők, riasztók

o    Hűtő, fagyasztó

§  Borhűtő

§  Fagyasztó

§  Hűtőszekrény

§  Hűtőtáska

§  Kombinált hűtőszekrény

§  Minihűtő

o    Időjárás

o    Kenyérsütőgép

o    Kerti szerszám

o    Kiegészítők, alkatrészek

o    Konyhai eszköz

o    Konyhai kisgép

§  Aprító, turmixgép, mixer

§  Aszaló

§  Asztali grill, minisütő

§  Egyéb

§  Ételpároló

§  Fagylaltkészítő

§  Főzőlap, rezsó

§  Gyümölcscentrifuga, citromprés

§  Húsdaráló

§  Kávéfőző, kávédaráló

§  Kenyérpirító

§  Késélező

§  Mérleg

§  Morzsaporszívó

§  Olajsütő

§  Szeletelő, elektromos kés

§  Szendvics- és goffrisütő

§  Tartozék kisgépekhez

§  Tejhabosító

§  Univerzális robotgép

§  Vákuumfóliázó gép, fólia

§  Vízforraló

§  Vízszűrő

o    Légkondicionálás

§  Klímaberendezés

§  Légtisztító

§  Mobil klíma

§  Tisztítószer

o    Mikrohullámú sütő

o    Mosogatás

§  Csaptelep

§  Mosogatótálca

§  Mosogatótálca kiegészítő

o    Mosogatógép

§  Beépíthető

§  Szabadon álló

o    Mosógép, szárítógép

§  Elöltöltős mosógép

§  Felültöltős mosógép

§  Keverőtárcsás mosógép

§  Mosó-szárítógép

§  Szárítógép

o    Páraelszívó

o    Párásító

o    Porszívó, takarítógép

§  Elektromos seprű

§  Kiegészítők porszívóhoz

§  Porszívó

§  Porzsák

§  Szőnyeg és kárpittisztító

§  Takarítógép, gőztisztító

o    Rovarirtó

o    Szépség, egészség, baba/mama

§  Arcápolás

§  Baba / Mama

§  Borotválkozás

§  Egyéb szépségápolás

§  Epilálás / Szőrtelenítés

§  Fog- és szájápolás

§  Hajformázás

§  Hajnyírás

§  Hajszárítás

§  Kéz- és körömápolás

§  Lábápolás

§  Orr- és fülszőrnyíró

§  Személymérleg

§  Testápolás / Masszírozás

§  Vérnyomás / Lázmérő

o    Szódagép

§  Készülék

§  Kiegészítők

o    Tisztítószer

o    Tűzhely, sütő

§  Elektromos tűzhely

§  Gáztűzhely

§  Kombinált tűzhely

o    Ultrahangos tisztító

o    Varrógép

o    Vasalás

§  Gőzállomás

§  Gőzölős vasaló

§  Vasalódeszka, kiegészítő

o    Ventilátor, hősugárzó

§  Fűtőkészülék

§  Termosztát

§  Ventilátor

o    Vízmelegítő, bojler

o    Víztisztító, vízionizátor

o    Szerszám

§  Összes szerszám

·         Motoralkatrész

o    Alu és műanyag védőelemek

§  Rezonátorvédők / haspáncélok

§  Egyéb védőfelszerelések

§  Hűtővédők

§  Fék és kupplungkarok

§  Hátsó féktárcsavédők

§  Első féktárcsavédők

§  Kupplung munkahenger védők

§  Oldaldekni védő

§  FunnelWEBFilters

·         Mul-T-Lock

o    Csapok, rugók

§  7x7

§  Integrator

§  Interactive

§  MT5+

o    ENTR

§  Ajtózár

§  Alkatrész

§  Tartozék

o    Gépek, alkatrészek, gombok

§  Általános alkatrészek

§  Csapkészletek

§  Csomagolás

§  Gombok

§  Kulcsmásoló gépek

§  Szerelést segítő szerszámok

o    Integrátor egyedi profil

§  7x7 Body

§  7x7 Break Secure Body

o    Kulcsok, kódkártyák

§  Kódkártya + 3db kulcs elkészítve

§  Kódkártyák

§  Nyerskulcsok

o    Lakatok

§  C-típusú lakatok

§  E-típusú lakatok

§  G-típusú lakatok

§  HASP-Lock

§  Kerek Lakat

o    Modulár

§  Alkatrészek

§  Interactiv ház és henger

§  MT5+ ház és henger

o    Zárbetétek, zárak

§  7 x 7 Break Secure zárbetétek 5 kulccsal

§  7 x 7 zárbetétek

§  Egyéb zárbetétek , zárak

§  Integrator zárbetétek 3 kulccsal

§  Interactive törés nehezített zárbetétek 3 kulccsal

§  Interactive zárbetétek (csak rendelésre)

§  Interactive+ FleX Control zárbetétek 6 kulccsal (3db fehér, 1db kék, 1db zöld, 1db piros)

§  MT5+ törés nehezített zárbetétek 3 kulccsal

§  Zárbetétvédő pajzsok

·         Motorolaj

o    Csónakmotor olaj

o    Fékfolyadék

o    Hajtóműolaj

o    Hűtőfolyadék

o    Kétütemű motorkerékpárhoz

o    Kiegészítő termékek

o    Láncolaj / Láncspray

o    Légszűrő olaj

o    Lengéscsillapító és villaolaj

o    Négyütemű motorkerékpárhoz

o    Személygépjármű olaj

o    Váltóolaj

·         Akciós termék(ek)

www.ledprojektorok.hu

 

www.motulshop.hu

 

www.mxguards.com

 

www.powerparts.hu

 

www.videoproiectoareculed.ro

 

www.wlan-ok.hu

 

 

 

4.3.    A megrendelés menete

 

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Kosárba. A személyes Kosarába kétféle képpen helyezhet el terméket;

-          a kereső mező találati listáján és az egyes termékkategóriák használata során látható termék lista, termékablak alsó sorában található „Kosárba” feliratú ikonra kattintva vagy

-          a konkrét termék ún. Termék adatlap jobb oldalán található „Kosárba” feliratú ikonjára kattintva.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy konkrét terméket kizárólag – amennyiben szükséges - a Termék adatlap jobb oldalán található „Kosárba” feliratú ikon feletti mezők kitöltése/kiválasztása után tud a személyes Kosarában elhelyezni!

 

A személyes Kosár tartalmát, a webáruház jobb felső sarkában található kosár gomb megnyomásával és a „Kosár megtekintése” gomb megnyomásával érheti el. A személyes Kosár fülben lehetősége van a Kosárban elhelyezett termékek kezelésére (így pl. a mennyiség módosítására) és törlésére, továbbá arra, hogy - a Kosár menü kibontása helyett – közvetlenül a „Fizetés” felületre navigáljon.

 

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék főbb paramétereit. Amennyiben módosítani kívánja a korábban megadott darabszámot, úgy a „Mennyiség” mezőbe írja be a megrendelni kívánt mennyiséget, majd a „Frissítés” gombra kattintva módosítsa a megrendelt termék(ek) darabszámát. (Ekkor a vételár összege is automatikusan változik, a megadott mennyiség változásának megfelelően)

A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

 

Amennyiben további terméket kíván a megvásárolni, kattintson a képernyő bal oldalán található „A vásárlás folytatása” gombra.

 

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben viszont szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, már csak e miatt is (részletesebben a 3.3.1. pontban) praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

 

Amennyiben a webáruházban történő vásárlásakor nem kíván regisztrálni rendszerünkbe, úgy vásárlását az alábbiak szerint teheti meg;

    

A megvásárolni kívánt termék kötelező (*-gal jelölt) paramétereinek megadását követően a „Fizetés” gombra kattintva, a „Pénztár” webáruház felület jelenik meg. Itt lehetősége nyílik Új vásárlóként a 3.2.1. pont szerinti regisztrációra az „Új vásárló” > „Regisztráció” > „Tovább” opció kijelölésével és a regisztráció nélküli „Új vásárló” > „Csak vásárlás”  > „Tovább”  vásárlás kiválasztására.

 

A „Csak vásárlás” kiválasztásával, a „Tovább” gombra kattintva a vásárlás folytatásához az alábbi adatokat kell* megadnia;

 

I. Az Ön személyes adatai

- Az Ön neve* (kötelező)

 

- E-mail* (kötelező)

- Telefon* (kötelező)

- Fax (opcionális)

 

II. Az Ön címe

- Cégnév (opcionális)

- Adószám (opcionális)

- Irányítószám* (kötelező)

- Megye (kötelező)

- Város* (kötelező)

- Kerület (opcionális)

- Közterület neve* (kötelező)

- Közterület jellege* (kötelező)

- Házszám* (kötelező)

- Egyéb (opcionális)

 

 

Fontos, amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, úgy a keret bal alsó sarkában található opciós mezőt („A szállítási és számlázási címem azonos”) üresen kell hagynia (Figyelem!, „a szállítási és számlázási címem azonos” mező automatikusan megjelölésre kerül).

 

Ettől a ponttól kezdve a megrendelés menete megegyezik a regisztrált felhasználók eljárásával.

 

A „Tovább” gombra kattintva – amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel – a „Szállítási adatok” megadása következik.

Itt az az alábbi adatokat kell* megadnia;

 

- Az Ön neve* (kötelező)

- Cégnév (opcionális)

- Irányítószám* (kötelező)

- Megye* (kötelező)

- Település* (kötelező)

- Kerület (opcionális)

- Közterület neve* (kötelező)

- Közterület jellege* (kötelező)

- Házszám(kötelező)

- Egyéb (opcionális)

 

Amennyiben a szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, úgy az előző lépést kihagyva a „Szállítási mód” kiválasztására van lehetőség. A www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu webáruházakban az alábbi szállítási módok közül választhat:

-   Személyes átvétel üzleteinkben*

-   Előre utalásos szállítás futárral

-   Futárszolgálat utánvétes szállítás

-   

 

*Üzleteink, ahol lehetősége van átvenni a megrendelt termék(ek)et:

 

  - 2220 Vecsés, Telepi út 22. (központi üzletünk)

  

 

Átvevő pontjainkról részletesebb információkat kaphat az alábbi https://www.microstore.hu/atvevopontok


https://www.wlan-ok.hu/atvevopontok

linkekre kattintva.

 

 

 

 

A szállítási mód megadásakor, az egyes szállítási módok mellett feltűntetésre kerül a konkrét szállítási módhoz kapcsolódó fizetési mód és annak vagy az ún. Szállítási, fizetési feltételekben megtalálható táblázat szerint számolandó- de minimum költsége, vagy a konkrét díjtétel összege A szállítási díj, a szállításai feltételekben meghatározott táblázat alapján számolandó. A szállítást végző szolgáltató, a termékek súlya vagy a webáruházban található információk téves mivolta miatt az Eladót felelősség nem terheli, a végső szállítási díj eltérhet a táblázat alapján kiszámított és a webáruházban közzétett szállítási díj összegétől, amelyért az Eladót felelősség nem terheli.

 

Ebben a menüpontban lehetősége nyílik a vásárlónak a szállítással és az átvétellel kapcsolatos további információk megadására, a „Megjegyzés a megrendeléshez” szövegablak használatával.

 

A „Tovább” gombra kattintva a Fizetési mód megadására van lehetőség, mely a következő(k) lehet(nek);

-           Fizetés az átvételnek megfelelően

 

Ebben a menüpontban lehetősége nyílik a vásárlónak a vásárlással kapcsolatos további információk megadására, a „Megjegyzés a megrendeléshez” szövegablak használatával. A „Fizetési mód” kiválasztása után továbblépni csak az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések elfogadását követően van lehetőség!

 

Ezek után a „Rendelés véglegesítése” menüpontban összesítve láthatja a megrendelésével kapcsolatos összes információt, így a megvásárolandó termék(ek) megnevezését, cikkszámát, mennyiségét, egységárát és – amennyiben van -a szállítás költségét. Amennyiben a „Rendelés véglegesítése” menüpontban található információk helyesek, úgy megrendelését a „Rendelés megerősítése” gomb megnyomásával véglegesítheti.

 

Amennyiben megrendelése sikeres volt, a „Rendelés megerősítése” gomb megnyomását követő pár másodpercen belül a „Rendelését sikeresen feldolgoztuk!” üzenet jelenik meg, egyúttal a megrendeléséről egy, a korábban megadott e-mail címre automatikusan generált összesítőt küldünk – az automatikusan generált összesítő nem egyenértékű az ügyfélszolgálat által, a megrendelést követően megküldendő visszaigazolással (visszaigazoló e-mail), így az nem minősül az Eladó részéről tett kötelezettségvállalásnak-. A visszaigazolás tartalmazza a „Tájékoztatót az elállási jogról” nevű dokumentumot.

4.3.1. Regisztráció menete

 

Bár a vásárláshoz önmagában nem szükséges regisztrálni rendszerünkbe, azonban a webáruház által kínált biztonsági és kényelmi funkciókat kizárólag Személyes Fiókján keresztül tudja használni. A regisztráció egyrészt biztonsági célt szolgál, hiszen így tudjuk garantálni a megrendeléshez szükséges adatok biztonságos kezelését, másrészt pedig a későbbi félreértések elkerülését szolgálja.

 

A regisztráció előnyei:

-          regisztrált fiókjával személyes információkat kaphat megrendeléseiről, azok állapotáról,

-          a kapcsolattartás is közvetlenebb az Eladóval,

-          előre beállíthatja, majd bármikor módosíthatja számlázási és szállítási adatait, így nem kell minden megrendelés esetében ezeket újra és újra megadnia…,

-          …ezáltal kiküszöbölve az elírásokból, tévedésekből eredő esetleges félreértéseket,

-          biztonságos.

4.3.2. A – személyes – Fiók használata

 

A személyes regisztráció, a webáruház jobb felső sarkában található „Fiókom”  fül alatt található „Regisztráció” menüpontra kattintva lehetséges. A „Regisztráció” kiválasztásával a regisztrációs felületre érve a személyes regisztrációhoz szükséges adatokat kell* megadnia, így;

 

I. Személyes adatai

- Az Ön neve(kötelező)

- E-mail(kötelező)0

- Telefon* (kötelező)

- Fax (opcionális)

II. Számlázási adatok

- Cégnév (opcionális)

- Adószám (opcionális)

- Irányítószám* (kötelező)

- Megye (opcionális)

- Település(kötelező)

- Kerület (opcionális)

- Közterület neve(kötelező)

- Közterület jellege(kötelező)

- Házszám* (kötelező)

- Egyéb (opcionális)

III. Jelszó

- Jelszó* (kötelező)

- Jelszó mégegyszer* (kötelező)

 

IV. Hírlevél

- Feliratkozás igen* (opcionális)

- Feliratkozás nem* (opcionális)

 

Hírlevélre nem köteles feliratkozni, a személyes regisztrációja e nélkül is érvényes, azonban itt mindenképpen választania kell a megadott lehetőségek közül!

 

Fontos, hogy regisztrációja folytatásához mindenképp el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket!

 

A regisztrációs űrlap helyes és hiánytalan kitöltését és az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések elfogadását követően, a rendszer automatikusan elkészíti személyes fiókját, melyet annak elkészültét a rendszer a webáruház felületen a „Fiókja elkészült!” üzenettel, illetve a regisztráció során megadott e-mail címére küldött megerősítő üzenettel igazolja vissza.

 

Fontos, hogy a regisztrációja során valós e-mail címet adjon meg, mert vásárlásaival, kérdéseivel kapcsolatos minden információ erre az e-mail címére küldött elektronikus üzenetben fog megérkezni!

 

Fontos továbbá, hogy saját érdekében fordítson kiemelt figyelmet a megadott jelszava kezelésére, nehogy az illetéktelenek kezébe kerüljön! 

 

Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott kapcsolattartási adatok esetén nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat-felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet, melyért az Eladót felelősség semmilyen módon nem terheli.

 

Amennyiben a webáruház felületen a „Fiókja elkészült!” üzenet jelenik meg, úgy szolgáltatásainkat a „Tovább” gombra kattintva érheti el. Ekkor a webáruház felület személyes Fiók menüjében lehetősége nyílik a különböző fiókbeállítások elvégzésére, jelszavának módosítására, számlázási adatainak szerkesztésére, személyes kívánságlistájának használatára és megtekintésére, megrendelései ellenőrzésére és kezelésére, illetve a hírlevélre történő fel- illetve leiratkozásra is.

 

4.4.    A megrendelések feldolgozása

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00 órától – 14:00 óráig történik.

 

Természetesen a megrendelés feldolgozásaként fent megjelölt időponton kívül is, a nap 24 órájában van lehetőség a megrendelés(ek) leadására. Amennyiben viszont megrendelését az adott munkanap 14:00 óra után adja le, úgy megrendelése csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra!

Ügyfélszolgálatunk, az automatikusan generált rendelést megerősítő e-mail megérkezését követően, minden esetben – a fent rögzített időszakban - visszaigazolást küld e-mailben (visszaigazoló e-mail), hogy mikor és milyen feltételek mellett tudja teljesíteni a megrendelést.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésére, minden esetben a visszaigazoló e-mailben foglalt feltételek az irányadóak.

 

A teljesítési határidőt és a termék készletállapotát / szállítási határidejét Eladó minden esetben a konkrét termék adatlapján, a „Készlet információ” sorban, státuszként tűnteti fel. A „Készlet információ” sorban található státuszok az alábbiak szerint kategorizálhatók:

-          Raktáron: raktáron van

-          Elérhető: várhatóan 24 órán belül beszerezzük

-          3-14 nap: általában a megjelölt időn belül megérkezik, de mindenképp érdeklődjön

-          2-3 nap: beszállítónk külső raktárában található

-          Érdeklődjön: mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot mielőtt megrendelné a terméket

-          Nem elérhető: mindenképp érdeklődjön

 

Az Eladó jogosult ettől eltérő, rövidebb vagy hosszabb teljesítési határidőt vagy státuszt is megadni, melyet a visszaigazoló e-mailben köteles rögzíteni.

 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, megadott elérhetőségeink valamelyikén.

 

 

4.5.    A megrendelt termék vételárának megfizetése

 

A megrendelt termék vételárát, minden esetben a csomag átvételekor, a futárnak kell megfizetni.

A fizetési feltételekről, és a tényleges szolgáltatásról illetve a házhozszállítás díjáról az Szolgáltató (futárszolgálat) hivatalos http://www.pdshungary.hu/ weboldalán tájékozódhat.

Fontos, hogy a Szolgáltató teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatási feltételeiért, illetve azokban bekövetkező esetleges változásokért az Eladó semmilyen módon nem tartozik felelősséggel!

 

A megrendelést visszaigazoló levél (visszaigazoló e-mail) alapján meghatározott végösszeg (vásárlás végösszege) minden költséget tartalmaz.

 

Fontos, hogy számlát a csomag minden esetben tartalmazza. Vásárló, a csomag átvételével és/vagy a vételár megfizetésével kijelenti, hogy a csomaggal együtt, az Eladó által kiállított, helyes adatokat és információkat tartalmazó számlát és elállási jogról szóló tájékoztatót is átvette.

 

 

4.6.    Árak és a számla

 

Árak:

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó fogyasztói árak melyek tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t (Általános Forgalmi Adó), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket. A házhozszállítás költsége elsősorban a termék méretétől és súlyától függ.

 

A szállítás díjait a webáruház felületén a 2.1 pont szerinti szállítást végző Szállító mindenkor hatályos szolgáltatási díj táblázata tartalmazza, melynek változásából, vagy az eltérésekből fakadó esetleges félreértésekért vagy károkért az Eladó semmilyen módon és mértékben nem tartozik felelősséggel.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

Megfizetni minden esetben a bruttó árat kell, de termék nettó ára is feltűntetésre kerül.

 

Fontos, hogy amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os, stb. árra, akkor az Eladó nem köteles, az érintett terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél – egyéb költségek nélkül - elállhat vásárlási szándékától.

 

Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a regisztráció során megadott számlázási adatokat minden esetben ellenőrizze rendelése leadásakor, mert a számla kiállítása után, utólag a számlázási adatokban nem áll módunkban változtatásokat eszközölni!

 

Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát! A webáruház termékeinek méretében, paramétereiben, más adataiban előforduló esetleges eltérésekért/hibákért felelősséget nem vállalunk!

 

 

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól egyes vagy egyszerre több tulajdonságaikban eltérhetnek!

Kérdés, észrevétel esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeink valamelyikén!

 

Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a Terméket továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon sajátjaként rendelkezni.

 

 

Számla:

Eladó, a Vásárló által megvásárolt termékekről minden esetben számlát állít ki, melyet a szállítás- és a fizetés módjától függően a termék átvételekor vagy előre utalás esetén a tényleges átvételt megelőzően állít ki és ad a Vásárló birtokába.

 

Az Eladó által kiállított számla minden esetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek.

 

 

 

4.7.    Házhoz szállítás, információk

 

Webáruházunkban leadott megrendeléseit, a  P D S Hungary Kft. kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 07:00 és 20:00 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét – a Megrendelő egyéb, az átvétel elmaradásának felelőssége alóli mentesülésének igazolása hiányában – az Eladó jogosult a Vevőre terhelni! A csomag átvételével a Vásárló ráutaló magatartásával nyilatkozik, hogy a csomag tartalmazta legalább a készpénzfizetési számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót és – amennyiben szükséges – a termékhez tartozó használati utasítást.

 

A szállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbi http://www.pdshungary.hu/index.php/szallitasrol.html linken található szállítói dokumentumokban olvashat.

 

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, az esetlegesen a termék(ek)en észlelt sérülés esetén kérje helyszíni jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv hiányában beérkezett reklamációs igényt nem áll módunkban elfogadni!

4.7.1.  Házhoz szállítás díjszabása

 

A megrendelt termékek házhozszállítási költségeinek meghatározása, a Szállító mindenkor hatályos díjszabása alapján történik.

A Szolgáltató szolgáltatási feltételeiben és díjszabásában bekövetkező esetleges változásokért az Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Eladó, a Vásárló kényelme érdekében igyekszik a konkrét termékek - csomagolással növelt - súlyát megadni az egyes termékek mellett. A konkrét termék(ek) mellett feltüntettet súly érték tájékoztató jellegű, és az esetleges hibákért az Eladó nem tartozik felelősséggel!

A Vásárló a megrendelt termékekhez kapcsolódó súly érték az egyes termékek mellett külön-külön, a megerősítő- és a visszaigazoló e-mailben pedig egyben is feltűntetésre kerül. A vásárlás során, a webáruházban feltűntetésre kerül az egyes termékek összes súlya alapján számított várható szállítási költség. Eladó a pontos szállítási díjat minden esetben a visszaigazoló e-mailben rögzíti, ennek megfelelően a szállítás költségére a visszaigazoló e-mailben rögzített költség az irányadó, ebben az esetben is fenntartva a jelen pontban foglalt feltételeket. Az utánvéttel történő szállítás esetében a Szállító ún. utánvét kezelési-beszedési díjat számít fel. Ennek összege a webáruházban, a megerősítő és a visszaigazoló e-mailben nem kerül feltűntetésre! Az ún. utánvét kezelési-beszedési díj összegéről a Szállító alább rögzített elektronikus elérhetőségén keresztül tájékozódhat. Az utánvét kezelési-beszedési díj esetében a szállítási díjra vonatkozó feltételeket kell alkalmazni.

 

Vásárló, a vásárlás befejezésével a „Fizetés” gombra kattintva a „Pénztár” felületén, a fizetés 4. lépéseként („Szállítási mód”) alatt tájékozódhat a szállítás várható költségéről.

 

A szállítás várható költségét Vevő az alábbi

https://www.microstore.hu/szallitasi-feltetelek


https://www.wlan-ok.hu/szallitasi-feltetelek

linkeken keresztül tudja ellenőrizni. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben rögzített szállítási költség és a fenti linken található Szállítási költség kalkulátor által megadott szállítási költség között lényegi eltérést tapasztal kérjük, jelezze részünkre az  info@microstore.hu e-mail címen keresztül.

Szolgáltató által megadott szállítási díjak és egyéb költségek:

 

Szállítási díjak futárszolgálattal (P D S Hungary Kft.):

 

Csomagjait kérheti a P D S Hungary Kft. futárszolgálattal. A három szállítási módunk közül ez a leggyorsabb. A termék feladásának másnapján kézhez kapja a csomagot.

 

A kiszállítási díj utánvétel, banki átutalás, illetve bankszámlánkra történő közvetlen befizetés esetén a következő linkeken található meg: 

 

https://www.microstore.hu/szallitasi-feltetelek


https://www.wlan-ok.hu/szallitasi-feltetelek 

 

Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

Egyéb kiszállítási lehetőségek:

 

 

 

Magyar Posta:

 

A pontos szállítási költség a Magyar Posta díjkalkulátora alapján számolandó.

Általában a termék feladásától számított 2 munkanapon belül kézhez kapja a csomagot. Ettől eltérő egyedi eset lehetséges.

 

Postacsomag esetén a kiszállítási díj utánvétel, banki átutalás, illetve bankszámlánkra történő közvetlen befizetés esetén a következő linkeken található meg: 

 

https://www.microstore.hu/szallitasi-feltetelek


https://www.wlan-ok.hu/szallitasi-feltetelek

 

Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

4.7.2. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

Fontos, hogy a Vásárlónak, a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését, kizárólag a csomag ellenértékének és a szállítási költség előre történő átutalása – kiegyenlítése - esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

Kérjük tehát, hogy amennyiben tisztában van azzal, hogy nem tart igényt az Ön által korábban megrendelt termékre, úgy elállási szándékát a megrendelés leadását és a visszaigazoló e-mail megérkezését követően haladéktalanul, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jelezze részünkre! Természetesen jelen követelés, az átvétellel érvényét veszti.

 

Az elállási jog gyakorlását, a jelen pontban (3. pontban) foglalt rendelkezések semmilyen módon nem korlátozzák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás és az elállás

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

 

 

5.1.    Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén, a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két évnél rövidebb határidő esetén 6 hónap, de legfeljebb egy év.

 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? *

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a www.microstore.hu / www.ledprojektorok.hu / www.motulshop.hu / www.mxguards.com / www.powerparts.hu / www.videoproiectoareculed.ro / www.wlan-ok.hu webáruházban vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

5.2.    Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? *

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

            - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

            - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

* A következő tájékoztatást kérjük, figyelmesen olvassa el! A Vásárló, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, szavatossági és jótállási igények (garanciális ügyintézése) intézése során szabad döntése szerint kétféle képpen járhat el. Egyik esetben a hibás terméket, a vásárlást igazoló számlával és/vagy a termék garanciajegyével (a garanciajegy elnevezés egyes gyártók termékei esetében eltérhet) együtt közvetlenül a javítószolgálathoz viheti (az egyes gyártók vonatkozásában az illetékes javítószolgálat elérhetőségei a gyártó honlapján találhatja meg) és ott érvényesítheti javítási vagy egyéb igényét. Felhívjuk figyelmét, hogy – függetlenül attól, hogy hol vásárolta a terméket - szavatossági és jótállási igényét csak és kizárólag a javítószolgálaton keresztül vagy közvetlenül a gyártónál érvényesítheti, a DS ONLINE NETWORK Kft-t csak a konkrét termék illetékes javítószolgálat felé történő továbbításának kötelezettsége és lehetőségeihez mérten a Vásárló tájékoztatási kötelezettsége terheli. A másik esetben a DS ONLINE NETWORK Kft, mint forgalmazóhoz juttatja el a hibás terméket, aki jogszabályi kötelezettségénél fogva köteles továbbítani a konkrét terméket az illetékes javítószolgálat részére. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben az ügyintézési határidő hosszabb a forgalmazó (közvetítő) igénybevétele miatt annál, mintha közvetlenül a javítószolgálathoz fordult volna. Ennek megfelelően, amennyiben a Vásárló választása szerint a forgalmazóhoz küldi el a terméket a szavatossági és jótállási igények érvényesítése okán, úgy a termék megküldésével tudomásul veszi, hogy az ügyintézés idejének meghosszabbodásával és az ebből fakadó esetlegesen felmerülő kár(ok)-val kapcsolatban a DS ONLINE NETWORK Kft-t semmilyen felelősség nem terheli!

 

Szavatossági és jótállási igényét javasoljuk, hogy a www.microstore.hu webáruház felületén található ún. RMA kérdőív kitöltésével és a DS ONLINE NETWORK Kft részére történő megküldésével érvényesíteni. Az ún. RMA rendszer garantálja a hatékony és gyors ügyintézést. Az RMA rendszerről részletesebben a IV. számú mellékletben „Tájékoztató az RMA rendszerről” nevű tájékoztatóban olvashat.

Felhívjuk figyelmét, hogy igényét más-, egyértelmű módon is tudja érvényesíteni pl. e-mail útján.

 

 

 

5.3.    Jótállás

 

Vonatkozó jogszabály:

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

 

A jótállás tartalma:

 

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése az Eladót terheli.

A jótállásból eredő jogokat a Vevő érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

 

A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez Eladó a nevezett Kormányrendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a Fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

 

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az Eladót megillető jogok a fogyasztó és az Eladó közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

A Fogyasztó és az Eladó közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 

A jótállás időtartama:

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

 

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Jótállás feltételei, a jótállási jegy, egyéb rendelkezések:

 

Eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

 

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

 

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 

-          Eladó nevét, címét,

-          a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

-          a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

-          a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

-          a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

-          az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A jótállásból eredő jogok (ha van) a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti!

 

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

 

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

Fogalom meghatározás:

 

Gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

 

 

 

 

5.4.    Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől / átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Fontos! Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja!

 

Eladó, a Vásárló érdekében és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve mind a megerősítő e-mailben, mind a megrendelés visszaigazolásában és a www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu webáruház felületén (olvasható és letölthető formátumban) elállási tájékoztatót mellékel, tesz közzé.

 

Fontos, az elállási jogról szóló tájékoztatás hiányában jogosult a fogyasztó a kézhezvételtől számított további tizenkét hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre: info@microstore.hu ,a Kormány rendeletben- és a jelen pontban is rögzített elállási határidőn belül. Ön tehát akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

A határidőn túl elküldött nyilatkozat esetében a Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől! Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogát a termék átvétele előtt, a rendelés leadását követően is jogosult gyakorolni.

 

Fontos, az elállási jog gyakorlásához elengedhetetlen a Vásárló erre irányuló, egyértelmű – és igazolható – nyilatkozatának megtétele. Ezen nyilatkozat hiányában a Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, tehát az elállási jogra alapozott igénye semmis.

 

Az elállási nyilatkozat megtételére javasoljuk, hogy használja a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek III. számú mellékletét képező „Elállási nyilatkozatminta” nevű dokumentumot, melyet közvetlenül letölthet az alábbi https://www.microstore.hu/doc/III-sz-Melleklet-Elallasi-nyilatkozatminta.pdf linkre kattintva.

 

 

4.4.1. Elállási nyilatkozatminta letöltésének és megküldésének módja, a termék visszaküldése

 

Szerződéstől való elállási szándéka esetén kérjük, töltse ki és juttassa el a már kitöltött, a https://www.microstore.hu/doc/III-sz-Melleklet-Elallasi-nyilatkozatminta.pdf linkre kattintva letölthető „Elállási nyilatkozatminta" aláírt példányának másolatát csatolmányként, az info@microstore.hu címre küldendő, elektronikus levelében (e-mail-ben)!

 

Ügyfeleink elégedettsége és hatékony ügykezelése érdekében a DS ONLINE NETWORK Kft bevezette az ún. RMA rendszert.

 

Az RMA-ról részletesebben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek IV. számú Melléklet – RMA nevű dokumentumban olvashat, melyet az alábbi https://www.microstore.hu/doc/IV-sz-Melleklet-RMA.pdf linkre kattintva érhet el.

Kérjük, hogy az "Elállási nyilatkozatminta", és az RMA űrlap kitöltését és részünkre történő megküldését követően küldje vissza a kérdéses terméket, az alábbi postacímre;

Termék visszaküldés címe: DS ONLINE NETWORK Kft, 2220 Vecsés, Telepi út 22..*

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent megjelölt cím nem levelezési-, ügyintézési cím és nem átvevőpont, kizárólag a korábban megrendelt termékek visszaküldési címe.

Fontos, hogy betartsa a fenti utasításokat és azok sorrendjét, ugyanis csak így garantálható, hogy elállási nyilatkozata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eljut hozzánk és, hogy ezáltal is gyakorolhatja elállási jogát, továbbá,  hogy a termék gond nélkül visszaérkezzen hozzánk. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag Az elállási nyilatkozat (annak formájától függetlenül) teljes vagy részleges hiányából, a szükséges adatok helytelen megadásából, az elállási jog jogalap nélküli- vagy jogellenes gyakorlásából illetve, a fent megjelölt postacímtől eltérő címre történő visszaküldésből fakadó esetleges károkért és/vagy kellemetlenségekért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Felhívjuk figyelmét, hogy elállási nyilatkozatának közlése hiányában nem jogosult gyakorolni elállási jogát! Természetesen kérdése vagy észrevétele esetén készséggel állunk rendelkezésére megadott elérhetőségünk valamelyikén!

A fogyasztót (Vásárlót) terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

 

Az elállás joghatásai

 

Ha a Vevő eláll az érvényesen létrejött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől és a termék beérkezéstől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is). Eladó köteles a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni. Amennyiben az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód utánvétes szállítás, úgy az Eladó jogosult a vételárat, ettől eltérő módon a Vásárló – regisztrációs és/vagy vásárlás során megadott bankszámlaszámára történő átutalásával visszafizetni.

 

A Vásárló bankszámlaszámának és egyéb adatainak hibás rögzítéséből fakadó esetleges káráért az Eladó nem tartozik felelősséggel! Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Vevő köteles a terméket az Eladó részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét (a visszaküldés díját) a Vevő köteles viselni. DS ONLINE NETWORK Kft portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak. A DS ONLINE NETWORK Kft mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni. Fogyasztó nem felel az értékcsökkenésért, ha az Eladó a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Nem illeti meg a Vevőt az elállási / felmondási jog:

 

-          Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.

-          Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

-          Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

-          Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

-          Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

 

Az elállási jogról részletesebben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek II. számú mellékletét képező „Tájékoztató az elállási jogról” nevű dokumentumban olvashat.

 

A „Tájékoztató az elállási jogról” nevű dokumentumot megtekintheti, illetve letöltheti az alábbi https://www.microstore.hu/doc/II-sz-Melleklet-Tajekoztatas-az-elallasi-jogrol.pdf linken keresztül vagy megtalálhatja a webáruház alsó sávjában az „Információk” oszlop „Az elállási jogról” pontja alatt.

 

 

 

6.       Adatkezelés

 

www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu domain néven üzemelő webáruházak adatait a DS ONLINE NETWORK Kft (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által előírtaknak alapján jár el.

 

Vásárló megrendelésével automatikusan felhatalmazást ad és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a megadott szállítási adatokat Eladó, a megrendelt termék kiszállítását végző partnerének, a P D S Hungary Kft.-nek a csomag kézbesítése okán továbbítsa.

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges kötelezően megadandó adatokról, a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 3.3. pontjában tájékozódhat.

 

A regisztráció során megadott adatokat, azok törlésének érintett által történő írásbeli kéréséig tároljuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról részletesebben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. számú mellékletét képező „Adatkezelési nyilatkozat” nevű dokumentumban olvashat.

 

Megrendelésével és/vagy regisztrációjával tudomásul veszi a jelen ÁSZF adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit és a megrendeléssel illetve a megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatos adatszolgáltatáshoz kifejezett hozzájárulását adja.

 

 

6.1.    Statisztikai adatok

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, megtekintések száma, stb). Ezen adatokat az Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az Adatkezelő által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

 

 

6.2.    Cookie-k (sütik)

 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, azaz süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.

 

A fentiek alapján, a szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

A Felhasználó (Vásárló és Látogató), a www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu  webáruházakban történő tartózkodásával – ráutaló magatartásával – automatikusan elfogadja jelen feltételeket és hozzájárul – egyéb erre irányuló aktus nélkül is - a cookie-k használatához.

 

 

 

6.3.    Megrendelés adatai

 

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év), de - a szállítási adatok vonatkozásában - legkésőbb az érintett írásbeli kérésére történő törléséig. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az  info@microstore.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása csak a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása. Az adatbeviteli hibákból fakadó esetleges károkért az Eladó nem tartozik semmilyen felelősséggel.

 

 

 

 

7.       Jogorvoslat lehetősége

 

Felek kijelentik, hogy minden, a szerződéssel kapcsolatos vitájukat személyes egyeztetés útján kívánják rendezni.

 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármelyik Fél jogosult az alábbi Hatóság(ok)hoz fordulni:

Eljáró hatóság: Budapesti Békéltető Testület 
Címe/Posta cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36 (1) 488-2131
Fax: +36 (1) 488-2186
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Amennyiben nem a Budapesti Békéltető Testület illetékességi területéhez tartozik úgy kérjük, tájékozódjon az Önhöz legközelebbi Békéltető Testület elérhetőségéről az alábbi http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken keresztül.

 

A vonatkozó jogszabályt az alábbi http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV linken keresztül érheti el.

 

 

 

8.       Egyéb rendelkezések, információk

 

8.1.          Az ÁSZF feltételeket az Eladó – a vonatkozó hatályos Magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az Eladó webáruházának internetes oldalain történő közzététel napján lép hatályba.

 

8.2.          Az Eladó webáruházának internetes oldalait látogató Vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az Eladó webáruházának internetes oldalait és megrendelést ad le, azt az Eladó jogosult úgy értelmezni, hogy a Vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

 

8.3.          A weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

8.4.          Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vásárló gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.

 

8.5.          Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

8.6.          www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu webáruházakban található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Microstore.hu Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

 

8.7.          A www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu weboldalakra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez a Microstore.hu Korlátolt Felelősségű Társaság hozzájárul.

 

8.8.          DS ONLINE NETWORK Korlátolt Felelősségű Társaság szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki bármilyen módon csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Microstore.hu Korlátolt Felelősségű Társaság nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató vagy harmadik személy rovására történt csalás vagy megtévesztés miatt.

 

8.9.          A z Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

8.10.       A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt vagy azt követően, az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit a honlapon közzétett elektronikus elérhetőségeinken keresztül is felteheti. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Vásárló az áru átvételével nyilatkozik, hogy a termékhez tartozó használati utasítás megkapta. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt – amennyiben kötelező – a termékhez tartozó használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze elektronikus elérhetőségünkön, és mi azt rövid időn belül pótoljuk.

 

Kérjük, hogy a használati utasítást minden esetben figyelmesen olvassák el. Az adott termék használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.)

 

8.11.       A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Felek kötelezik magukat, hogy elsősorban a Budapesti Békéltető Testület előtti eljárás keretében tesznek próbát a fennálló vitájuk rendezésére, amennyiben ez nem vezetett eredményre, úgy a szerződő Felek értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

8.12.     Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat! Megrendelésével kijelenti, hogy a szerződés minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

8.13.     Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikusformában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

8.14.     A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv, a 2011. évi CXII. törvény és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

 

8.15.     A Vásárló nyilatkozik, hogy a webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével automatikusan elfogadja a Microstore.hu Korlátolt Felelősségű Társaság  és a www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu webáruház Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit, elállási jogról szóló tájékoztatóját, adatkezelési nyilatkozatát és az RMA rendszerről szóló tájékoztatóját.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

 

-          I. számú melléklet - Adatkezelési nyilatkozat

-          II. számú melléklet             – Tájékoztató az elállási jogról

-          III. számú melléklet            - Elállási nyilatkozatminta

-          IV. számú melléklet  -Tájékoztató az RMA rendszerről

 

Ezt a dokumentumot letöltheti az alábbi   linken keresztül is.

 

Vecsés, 2018.05.04.

 

 

DS ONLINE NETWORK Kft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. számú melléklet

Adatkezelési nyilatkozat[1]

Adatvédelem

 

www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu domainek alatt található webáruházak használata során a DS ONLINE NETWORK Kft részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a mindenkori szállítást végző alvállalkozója.

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a DS ONLINE NETWORK Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges, melyek használatához a webáruház használatával ráutaló magatartásával hozzájárul. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

 Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra, de legkésőbb az érintett kérésére történő törlésig.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti kizárólag írásban az info@microstore.hu e-mail címen.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a DS ONLINE NETWORK Kft általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Adatkezelői nyilvántartási szám: NAIH-60118/2016.

Szerzői jog

 

www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A portál bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

 

www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez a DS ONLINE NETWORK Kft hozzájárul. Az oldalunkra mutató link elhelyezéséért, a DS ONLINE NETWORK Kft -t semmilyen kötelezettség nem terheli.

 

Ezt a dokumentumot letöltheti az alábbi   linken keresztül is.

 

Vecsés, 2019. 05.01.                                                                                      

DS ONLINE NETWORK Kft

II. számú melléklet

Tájékoztató az elállási jogról[2]

Az elállási jogról                                                                                                                                                                         

A „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Vásárló, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

www.microstore.hu / www.wlan-ok.hu domainek alatt üzemelő webáruházakban megvásárolt termékek vonatkozásában, az elállásról szóló tájékoztatót minden esetben a vásárlással egy időben a vásárlás megtörténtét megerősítő és visszaigazoló elektronikus levélben, a vásárlást követően pedig a kiállított számlán is a Vásárló rendelkezésére bocsájtjuk.

Kérjük, amennyiben ezt a Tájékoztatót nem kapta meg azt feltétlenül jelezze az info@microstore.hu e-mail címen keresztül! Elállási nyilatkozatát kizárólag igazolható módon, írásban, a kitöltött és aláírt Elállási nyilatkozatminta info@microstore.hu email címre történő eljuttatásával tudja megtenni, telefonon tett nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

A tájékoztatás hiányában jogosult a fogyasztó a kézhezvételtől számított további tizenkét hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő köteles viselni. A DS ONLINE NETWORK Kft portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.

 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog. Ezen esetek a következők;

-          Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a Vásárló beleegyezésével megkezdte.

-          Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

-          Kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Vásárló részére.

Az elállás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló által már teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Az elállási jog megértését- és a gyakorlati alkalmazását segítő további információkat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjának alábbi aloldalán talál; http://www.nfh.hu/node/2709.

 

Elállási jog nyilatkozat minta:  

 

Ezt a dokumentumot letöltheti az alábbi   linken keresztül is.

 

Vecsés, 2019. 05.01.                                                                                                                                         

 

DS ONLINE NETWORK Kft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta[3]

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az aláírt példány másolatát, az info@microstore.hu e-mail címre)

 

 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy elállási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében kívánom gyakorolni:

 

Termék(ek) megnevezése:        ……………………………………………………………………

 

Termék(ek) azonosító száma:    ……………………………………………………………………

 

Számla sorszáma:                    ……………………………………………………………………

 

Rendelés azonosítója:               ……………………………………………………………………

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:       ……………………………………………….

 

A Fogyasztó(k) neve:                ……………………………………………………………………

 

A Fogyasztó(k)  címe:               ……………………………………………………………………

 

A Fogyasztó(k)  elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): ………………………………………

 

 

 

Kelt: ……………………………. (város), ………… év ………… hónap ………… nap

 

 

 

 

 

____________________________

          Fogyasztó aláírása

                                                                                                             (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Ezt a dokumentumot letöltheti az alábbi   linken keresztül is.

IV. számú melléklet

RMA használati útmutató